امروز : جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ - ۱۴:۳۱ ذخیره فایل ارسال به دوستان

شوراهای شهری و روستایی تبلور برنامه‌ریزی برای مردم/شوراها برای ﺗﻌﺎﻣﻞ میان خود ﻭ ﺗﻼﺵ برای مردم ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ

بصیر، شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط رأی مردم تعيين می‌شود و با انتخاب شوراها و اداره بخشی از امور اجرايی كشور با تكيه بر روند آزاد تبادل دانش، بينش، نظارت و آرای مردم گامی مهم در واگذاری امور به سازمان‌هاي محلی برداشته می‌شود. شوراهای شهری و روستايی تبلور حضور مردم، ديدگاه‌ها، افكار، خواسته‌ها، نيازها […]

بصیر، شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط رأی مردم تعيين می‌شود و با انتخاب شوراها و اداره بخشی از امور اجرايی كشور با تكيه بر روند آزاد تبادل دانش، بينش، نظارت و آرای مردم گامی مهم در واگذاری امور به سازمان‌هاي محلی برداشته می‌شود.
شوراهای شهری و روستايی تبلور حضور مردم، ديدگاه‌ها، افكار، خواسته‌ها، نيازها و تمايل مردم در صحنه برنامه‌ريزی هستند و شورای شهر به عنوان يک عنصر از مديريت شهری در اداره شهرها در سطح محلی نقش مهمی را بر عهده دارد و تشكيل شوراهای اسلامی شهرها می‌تواند نقطه عطفی برای مديريت مشاركتی در ايران باشد.
جابر فهیمی کارشناس علوم سیاسی در گفت‌وگو با بصیرنیوز، با بیان اینکه ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺍﺳﻼمی ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰی، ﺍﺟﺮﺍئی، ﺗﺼﻮﻳبی ﻭ ﻧﻈﺎﺭتی ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ، اظهار کرد: ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺍﺳﻼمی ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰی، ﺍﺟﺮﺍئی، ﺗﺼﻮیبی ﻭ ﻧﻈﺎﺭتی ﺗﻘﻮﻳﺖ را ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ دهیم باید ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ کنیم که در این حالت ﺷﻮﺭﺍ می‌توﺍﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﻫﺪ.
وی ﺷﻮﺭﺍ را ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨگی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎعی دانست ﻛﻪ آنان می‌ﺗﻮﺍنند ﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰی ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﻴاندﻳشند ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻫﺪﺍﻳﺖ کنند، خاطرنشان کرد: ﻧﻘﺶ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮها و ﺭﻭﺳﺘﺎها که ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ تعیین کننده است ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺭﺍ به آنان ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺣﻮﺯﻩ‌ﻫﺎی ﺍﻧﺘﺨﺎبی خود ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰی کنند.
این کارشناس تصریح کرد: شوراها باید ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻥ‌ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ هنگامی عملی می‌شود ﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﻼﺵ میان ﺧﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ مسؤوﻻﻥ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ.
فهیمی با بیان اینکه شوراهای شهر و روستا ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰی ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻓﻀﺎیی ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰی ﺍﺳﺖ می‌توانند برخی از مشکلات را حل کنند، گفت: شوراها نباید ﻣﺸﻜﻼﺕ را ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﻠﻴﻘﻪ‌ای ﺑﺮﺭسی کنند.
وی عنوان کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪی‌ها ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖﺯﺩﺍیی ﺍﺯ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ می‌شود ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻭ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻫﺎلی ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ می‌ﺁﻭﺭﺩ.
جعفر امامی کارشناس علوم اجتماعی در گفت‌وگو با بصیرنیوز، اظهار کرد: ﺷﻮﺭﺍ می‌ﺗﻮﺍﻧﺪ به عنوان ﻋﻀﻮی ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮینی ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺟﺰﺍ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻫﻤﺎهنگی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪﺳﺎﺯی ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ منطقی، ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﻨﺪ ﻭ به عنوان ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﻮﺍﺭی ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻞ کند.
وی خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر و روستا شوراهایی هستند که در شهرها و روستاها ایران به طور جداگانه با رآی مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند.
این کارشناس تصریح کرد: شورای هر استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان‌های تابعه هر استان تشکیل می‌شود.

امامی عنوان کرد: عمر قانونی هر دوره شوراها چهار سال است اما در پی تصویب قانونی در مجلس مصوب شد که انتخابات خبرگان با مجلس و انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری ادغام شود.
به گزارش بصیرنیوز، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی‏، اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

ارسال دیدگاه

photo_2016-05-31_13-37-56

photo_2016-06-02_15-16-08

photo_2016-06-02_15-16-04

1

gorban-1

news