امروز : سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴
تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ - ۱۰:۱۳ ذخیره فایل ارسال به دوستان

شیوع شپش در مدارس مازندران

بصیر ،با شروع فصل سرما شپش در مدارس افزایش می‌یابد که این روزها خبرهایی از شیوع این بیماری در مدارس مازندران شنیده می‌شود. این موضوع زنگ هشداری برای مسئولان است تا اهمیت بهداشت مدارس را در برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهند، به دلیل اینکه عدم مهار این امر آسیب‌های جبران‌ناپذیری از نظر روانی و آموزشی در […]

بصیر ،با شروع فصل سرما شپش در مدارس افزایش می‌یابد که این روزها خبرهایی از شیوع این بیماری در مدارس مازندران شنیده می‌شود.

این موضوع زنگ هشداری برای مسئولان است تا اهمیت بهداشت مدارس را در برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهند، به دلیل اینکه عدم مهار این امر آسیب‌های جبران‌ناپذیری از نظر روانی و آموزشی در بین دانش‌آموزان به همراه دارد.

موضوعی که مایه تأسف است، در برخی مدارس اقدام به جدا کردن برخی دانش‌آموزان می‌کنند که این موضوع صدمات روحی و روانی شدیدی به همراه دارد.

* آغاز معاینات غربال‌گری در مدارس مازندران

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش مازندران در این باره اظهار کرد: با شروع فصل سرما ریسک احتمال شیوع آلودگی شپش بالا است.

سیدعلی ساداتی با بیان اینکه قبل از این ایام مقدمات فراهم شده است، گفت: دستورالعمل غربال‌گری و مبارزه با شپش برای مدارس شهرستان‌ها و مناطق آموزش و پرورش مازندران ارسال شده است.

وی تصریح کرد: همچنین با دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل هماهنگی لازم انجام شد تا همه دانش‌آموزان توسط مدارس دارای مراقب سلامت یا مربیان بهداشت، مدارس فاقد مربی بهداشت کارشناسان مراکز بهداشتی و مدارس روستایی توسط بهورزان خانه‌های بهداشتی و همین‌طور با توجه به کمبود پرسنل در سیستم آموزش و پرورش و بهداشت و درمان معلمان ابتدایی در صورت نداشتن آموزش‌های لازم را ببینند و در بحث غربال‌گری اقدام کنند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش مازندران به آغاز بحث آموزش و معاینات غربال‌گری در مدارس استان اشاره کرد و افزود: باید آموزش در سه بخش اولیا، دانش‌آموزان و کارکنان باشد.

ساداتی یادآور شد: وضعیت آلودگی شپش به‌گونه‌ای است که باید خانواده‌ها مراقبت‌هایی انجام دهند و باید با مربی بهداشت همکاری لازم را داشته باشند و اطلاعاتی کسب کنند.

وی بیان کرد: مدارسی که دارای مربی بهداشت هستند، پیگیر باشند و در مدارس روستایی بهورزان پیگیر موضوع باشند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش مازندران خاطرنشان کرد: اگر بحث آموزش اولیا و دانش‌آموزان و معاینات غربال‌گری در مدرسه‌ای آغاز نشده، حتماً در اسرع وقت نسبت به این امر اقدام کنند.

* شپش ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ

مدیر گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت مازندران اظهار کرد: ﺷﭙﺶ سر از دوران ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻤﺮاه اﻧﺴﺎن ﺑﻮده، ﭘﻮﺳﺖ را ﻣﯽ‌ﮔﺰد، ﺧﻮن را ﺧﻮرده و اﯾﺠﺎد ﺧﺎرش و ﺳﻮزش ﻣﯽکند.

پارسایی با بیان اینکه ﺷﭙﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ‌وﻓﻮر و در ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد، گفت: ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮرات ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

وی با اعلام اینکه آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل و ﺳﺮد ﺑﻪ‌وﯾﮋه در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮی می‌پوشند، اتفاق می‎افتد، افزود: این موضوع در مدارس ابتدایی دخترانه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺖ و در ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

مدیر گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت مازندران تصریح کرد: اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﯽ از ﻓﺮد آﻟﻮده ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد آﻟﻮده از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻼه، روﺳﺮی، ﺑﺮس، ﺣﻮﻟﻪ ﺣﻤﺎم، ﻟﺒﺎس ﺧﻮاب، ﻣﺘﮑﺎ، ﺑﺎﻟﺶ، ﭘﺘﻮ، ﻣﻠﺤﻔﻪ، ﮔﯿﺮه ﻣﻮ، ﮔﻞ ﺳﺮ، ﻣﻘﻨﻌﻪ، ﺷﺎل، ﭼﺎدر، ﺣﻮﻟﻪ، وﺳﺎﯾﻞ آراﯾﺶ ﻣﻮ، ﺷﺎﻧﻪ، اﻟﺒﺴﻪ، ﮐﻤﺪ رخت‌کن ﺣﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺳﺘﺨﺮ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪﻟﯽ‌ﻫﺎی دارای ﺗﮑﯿﻪ‌ﮔﺎه ﺳﺮ از جمله ﺗﺎﮐﺴﯽ و اتوبوس ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

پارسایی با اشاره به اینکه ﺗﺨﻢﮔﺬاری ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻻﺑﻪﻻی ﻣﻮﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﮔﻮش و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ و در ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد، اظهار کرد: ﺗﺨﻢ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻮ ﭼﺴﺒﯿﺪه، ﺑﻪ‌راﺣﺘﯽ ﮐﻨﺪه ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن و ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺰ ﺷﺴﺘﻪ نشده وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ نمی‌زند.

وی با تاکید بر اینکه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﭙﺶ و ﺷﻮره و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺮ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺖ، خاطرنشان کرد: ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

مدیر گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت مازندران یادآور شد: ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و داروﻫﺎ می‌تواﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داروی ﺿﺪﺧﺎرش و آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ وﺟﻮد دارد.

پارسایی اضافه کرد: ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ آﻟﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاساس جنسیت ﺑﻪ دﻗﺖ ﺷﺴﺘﻪ، چند دﻗﯿﻘﻪ در آب ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه، ﺑﺎ اﺗﻮی داغ اﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪه ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﭙﺶ و ﺗﺨﻢ آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ روش‎ها، ﺑﺎﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ در ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ درﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ‌ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.

وی با بیان اینکه رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی، اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻣﻨﻈﻢ، شست‌وشو، ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺮﺗﺐ اﻟﺒﺴﻪ و ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ از مهم‌ترﯾﻦ راه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ اﺳﺖ، افزود: ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ و ﻟﺒﺎس اﻓﺮاد آﻟﻮده، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮان، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ آراﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ در آراﯾﺸﮕﺎه‎ها، ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺮﺗﺐ داﺧﻞ اﺗﺎق و ﺗﺨﺘﺨﻮابﻫﺎ و درﻣﺎن ﺑﻪ‌ﻣﻮﻗﻊ افراد آلوده در اﺳﺮع وﻗﺖ از راه‌های پیشگیری محسوب می‌شود.

پارسایی در مورد آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺪارس، گفت: ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﺪارس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاقبان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻧﺠﺎم و ﺷﺎﻣﭙﻮ و ﻟﻮﺳﯿﻮن راﯾﮕﺎن در ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﭘﺎﯾﮕﺎه‎ها و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮاجعان ﻣﯽﺷﻮد.

مدیر گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت مازندران با اعلام اینکه به‌دلیل ﻋﻮارض رواﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮﻫﯿﻦ، آزار و ﻃﺮد ﮐﺮدن ﻓﺮد آﻟﻮده ﺧﻮدداری ﺷﻮد، افزود: ﭘﺲ از درﻣﺎن ﺿﺪشپش، اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ از ﺑﯿﻦ می‌رود و داﻧﺶ آﻣﻮزان می‎تواﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ.

پارسایی خاطرنشان کرد: ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس و شم‌پاﺷﯽ ﮐﻒ و دﯾﻮار به‌شدت ﺧﻮدداری ﺷﻮد، ﭼﻮن ﺑﯽ‌تأﺛﯿﺮ ﺑﻮده و می‌تواﻧﺪ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺪی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﭙﺶ ﺑﻪ ﻃﻮل موﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮدن و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﭙﺶ و ﺗﺨﻢ آن ﮐﻤﮏ می‌کند.

مدیر گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت مازندران با تاکید بر اینکه آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﭙﺶ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﭙﺶ ﺳﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد، افزود: اما شپش سبب ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ، اﺣﺴﺎس ﮐﻼﻓﮕﯽ، ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﺑﯽ‌ﺧﻮاﺑﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ و ﺣﺘﯽ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

برای جلوگیری از شیوع شپش در سطح گسترده باید به مسائل بهداشتی دانش‌آموزان در خانواده و مدرسه توجه شود.

بلاغ

ارسال دیدگاه

photo_2016-05-31_13-37-56

photo_2016-06-02_15-16-08

photo_2016-06-02_15-16-04

1

sana shirini-1

gorban-1

news