وبلاگستان

آرشیو

ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﻳﺎبی و داده ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎسی طی ﺳﻪ روز آﻳﻨﺪه در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﺟﻮی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﺣﺎﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺑﺮخی ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﻫﺎی واﻗﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎی ﺧﺰر ودر ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﺟﻨﻮب ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﺟﻨﻮب ﻛﺮﻣﺎن و ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺮ وﺑﺎرش ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﭘﻴﺶ ﺑﻴنی می ﺷﻮد.

طی اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎلی، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی، ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮبی، ﻛﺮﻣﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﺎهی وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ درﺑﺮخی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﮔﺮد و ﺧﺎک و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا و دﻳﺪ اﻓقی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

جوی آرام در سه روز آینده برای کشور +جدول

جوی آرام در سه روز آینده برای کشور +جدول

جوی آرام در سه روز آینده برای کشور +جدول

کد خبر: 146666

نویسنده: panjere

تاریخ زمان انتشار:۰۵ تیر ۱۳۹۶

نسخه قابل چاپ:

برچسب ها

  • ,

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبر نامه

جهت دریافت آخرین اخبار در ایمیل خود فرم زیرا تکمیل کنید